Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2018

7608 cf45
Reposted fromEtnigos Etnigos viadiedrunk diedrunk
8813 86f1
Reposted fromadkagar adkagar viaviva-salvadore viva-salvadore

May 10 2018

6303 75b6 500
Reposted frommassivejack massivejack vianokturnal nokturnal

April 20 2018

8714 f05a
Reposted fromEtnigos Etnigos viadiedrunk diedrunk
1894 9c52
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viamyfavourite myfavourite

March 21 2018

March 18 2018

3857 0473
9869 ac70 500
Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome
5591 c755 500
Reposted fromtfu tfu viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
4538 f78d 500
5351 159f 500
Reposted fromlachesism lachesism vianokturnal nokturnal

"Teraz w USA ogłasza się wyniki chyba najdłuższych w historii psychologii i medycyny badań nad szczęściem i zdrowiem ludzi. Zaczęto je robić już w 1938 roku. Do badania zaproszona najpierw kilkuset studentów Harvardu (między innymi Johna Kennedy’ego). Z czasem dołączono do tego mieszkańców Bostonu, ale tym razem ludzi z niskim wykształceniem, często z marginesu społecznego. I pytano ich cyklicznie przez kilkadziesiąt lat: „Co jest dla ciebie sensem życia i źródłem szczęścia?” I większość badanych mając 20-30 lat mówiło, że pieniądze i sława. Koło 40-stki zaczęli mówić różnymi słowami coś, co powtarzali już do śmierci i tym czymś były relacje. Okazało się, że rzeczywistym źródłem szczęścia dla człowieka, który już coś przeżył i popróbował są wyłącznie relacje. Relacje intymne, miłosne, społeczne. To jest podstawowe źródło szczęścia. Co więcej, udało się w tych badaniach wykazać, że ludzie którzy odczuwają spełnienie w obszarze relacji, mają znacznie lepsze parametry przeżycia i zdrowia. Jaki z tego wniosek? Dbaj o swoje ciało i zdrowie, ale dbaj też o relacje, traktując je szerzej niż miłość, bo one decydują w największym stopniu o zdrowiu twojego mózgu. Więc wracając do głównego tematu naszej rozmowy wychodzi na to, że to samotność i niskie poczucie własnej wartości są źródłem największego nieszczęścia".

Z wywiadu z Jackiem Santorskim

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafoodforsoul foodforsoul

March 10 2018

3365 cff9 500
3300 ce7d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadiedrunk diedrunk
8209 38dc 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianokturnal nokturnal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl